ส่วนราชการ/อปท. ขยายระยะเวลา ยกเว้นระเบียบพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีตกลงราคาไปจนถึง 30 กันยายน 2559
0