คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีแดงอ.383/2558 กำหนดราคากลางใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ฝ่ายพัสดุต้องร่วมรับผิดทางละเมิด
0