กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือเทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อสร้างถนนสาธารณะในเขตชุมชน ใช้หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทางและ Factor F งานก่อสร้างทาง
0